Make your own free website on Tripod.com
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Parti Programı  

TEMEL İLKELER

I.          AMAÇLAR

II.         KİŞİNİN TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ

III.        KAMU DÜZENİNİN KORUNMASI

IV.        ULUSAL BÜTÜNLÜĞÜN KORUNMASI

V.         HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ

VI.        EGEMENLİK

VII.       TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ

VIII.      LAİKLİK

I. AMAÇLAR

 
Bu programda belirtilen amaçlar, Ulusal Birlik Partisi'nin kuruluş amaçlarını yansıtır.Buna göre Parti'nin kuruluş amaçları ile Parti Programı'nın dayandığı temel amaçlar şunlardır.

1. Yıllarca, üzerinde yaşadığı toprakları kendine yurt yapmak vebu topraklar üzerinde özgürce ve de insanca yaşamak amacıyla mücadele eden mukavemetçi ve mücahit halkımızın özgür iradesini, egemenliğin tek kaynağı ve gerçek sahibi olarak görmek; demokratik devlet yapımızın oluşumunda ve biçimlendirilmesinde en etkili güç ve en sonkarar mercii olarak saymak ve saydırmak.

2. Halkımızın, kendi kaderini tayin etme hak ve yetkisini kullanarak, kurmuş olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığını   ulusal ve toplumsal birlik ve beraberliği; ülke bütünlüğünü; demokratik, lâik ve sosyal hukuk devletini ve parlamenter düzeni korumak, kollamak ve yaşatmak;

3. Yurttaşların ve Toplumun huzurunu, refahını ve güvenliğini demokratik yollarla sağlamak;

4. Toplumsal hak ve çıkarların; ulusal, manevi ve kültürel değerlerin sürekli savunucusu olmak ve onlara, her zaman inançla ve kararlılıkla sahip çıkmak;

5. Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı demokratik yollarla ve planlı bir biçimde gerçekleştirmek; yatırımları toplum yararının gerektirdiği önceliklere yöneltmek ve kalkınma girişimlerine, toplum ekonomisinin gereklerine ve sosyal amaçlarına uygun olarak, devlet yanında özel kesimin de dengeli bir biçimde katılmasını sağlamak;

6. Tüm yurttaşların insanlık onuruyla bağdaşan bir yaşam düzeyine ulaşmalarını sağlamak; ekonomik bakımdan güçsüzler ile özel olarak korunmaya gereksinim duyanları korumak ve işsizliği önlemek;

7. Cumhuriyet Anayasası ile büyük önder Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin yön verdiriciliğinde, sınıfsız ve ayrıcalıksız bir toplum yaratmak; sosyal adaleti (toplumsal adaleti) ve sosyal hukuk devletini gerçekleştirmek;

8. Tüm yurttaşların, sosyal güvenlik hakkından etkili bir biçimde yararlanmalarını, barış, güven ve huzur içinde yaşamalarını, maddi ve manevi varlıklarını geliştirmelerini sağlamak;

9. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, dünya devletleri ailesinin saygın, güvenilir, başı dik, yarınından emin, onur ve saygınlığından hiçbir koşul altında ödün vermeyen güçlü ve dostluğu aranan eşit bir üyesi durumuna getirmek;

10. Devletimizi, çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırmak ve büyük Önder Atatürk'ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesine sıkıca bağlı, Akdeniz'de, Ortadoğu'da ve dünyada barışın kökleşmesine hizmet eden; bağımsız, bağlantısız, barış ve güven içinde yaşayan insanlardan oluşan demokratik bir devlet olarak yaşatmak, tanıtmak ve yüceltmek.

 
 
II. KİŞİNİN

 

Ulusal Birlik Partisi:

1. Yurttaşların, Anayasa'da yer alan temel hak ve özgürlüklerden tam olarak ve gerçek anlamda yararlanmalarına olanak tanınmasını; bu hak ve özgürlüklerin korunmasını; bir hak ya da özgürlüğün kullanılmasını açıkça yasaklayıcı veya etkili bir biçimde kullanılamaz hale koyucu veya ciddi şekilde güçleştirici ve amacına ulaşmasını önleyici ve etkisini ortadan kaldırıcı düzenleme, sınırlama ve kısıtlamalara bağlı tutulmasını, toplumumuzun demokratikleşmesi ve demokrasinin tüm kurumları ile toplumumuzda yerleşmesi için zorunlu görür;

2. Yurttaşların, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez ve vazgeçilmez temel hak ve özgürlüklere sahip olduğuna; bu hak ve özgürlüklerin, gerekçesi ne olursa olsun, özüne dokunulamayacağına; ve bu hak ve özgürlükleri, kişi huzuru,sosyal adalet ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmayacak biçimde sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal bütün engellerin kaldırılması gerektiğine inanır;

3. Özgürlüklerin, soyut olarak savunulması gereken bir olgu olmayıp, sürekli olarak kazanılması ve gerçekleştirilmesi gereken bir olgu olduğunu, ekonomik ve sosyal   koşulların değişmesine bağlı olarak aşama aşama somutlaştırılacak bir özgürleştirme eylemini gerektirdiğine inanır;

4. Kişi özgürlüğünün ve güvenliğinin gerçek güvencesini, özgürlükçü demokratik düzenin kesintisiz işlemesinde ve halk iradesinin üstünlüğünün her zaman egemen kılınmasında görür; bu bakımdan, yasama, yargı ve yürütme organlarının,Anayasamızda yer alan temel hak ve özgürlüklere ilişkinkuralları tam olarak uygulamakla yükümlü olduklarına inanır;

5. İnsanın maddi ve manevi varlıjının gelişmesi için gerekli koşulların hazırlanmasında, yalnız kişi hak ve özgürlükleri alanında değil, ekonomik ve sosyal haklar alanında da devletin yapıcı bir rol oynaması ve bu hakların gerçek anlamda kullanılabilmesi için gerekli olanakların sağlanmasını zorunlu sayar.

6. İnsan hak ve özgürlüklerini kon.ıma yönünde çağdaş batı demokrasilerinde geliştirilen ve uygulanmakta olan hukuksal ve kurumsal güvenceleri, yurttaşlarımızın hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla, eksiksiz olarak uygulamayı temel bir görev olarak kabul eder.
 

III. KAMU DÜZENİNİN KORUNMASI

 

Ulusal Birlik Partisi:

1. Hangi amaç ve araçla olursa olsun, bölücülüğe ve kışkırtıcılığa yönelik ve kişinin temel hak ve özgürlüklerini ortadan kaldıran veya kullanılımlarını engelleyen tüm eylem ve etkinlikleri, Devletin ve toplumun güvenliğine yöneltilen, giderilmesi ve önlenmesi kaçınılmaz olan eylem ve etkinlikler olarak kabul eder ve her türlü meşru araç ve etkinliklerle karşısında olur;

2. Anayasal kuruluşların, Devletin tüm organlarının ve gerçek ve tüzel kişilerin, toplumun ve Devletin güvenliğini sarsıcı ve kamu düzenini bozucu eylem ve etkinliklerden kaçınmakla yükümlü olduklarına inanır; hiçbir hak ve yetkinin, Devletin ve toplumun güvenliğine karşı kullanılmasını hoşgörü ile karşılamadığı gibi, devletin ve toplumun güvenliği ve kamu düzeni gerekçesi ile de olsa, hiçbir hak ve özgürlüğün ortadan kaldırılmasını veya sürekli kısıtlanmasını kabul etmez;

3. Hakların sosyal işlevlerine uygun olarak kullanılması; hukuksal ve toplumsal işlevinden kötü niyetle saptırılmaması gerektiğine inanır; ~

4. Kamu düzeninin ve iç başırın korunması ve sürekli kılınması bakımından, toplumsal ve ekonomik adaletin gerçekleştirilmesini zorunlu görür. 

 

IV ULUSAL BÜTÜNLÜĞÜN KORUNMASI

Ulusal Birlik Partisi:

1.Devletin, ülkesi ve halkı ile bölünmez bir bütün olduğuna inanır; ve bu bütünlüğünü bozucu, halkın birliğini sarsıcı, tehdit edici ve tehlikeye düşürücü tüm davranışlar karşısında olmayı ulusal bir görev kabul eder.

2. Egemenliğin halkta olduğunu, halk egemenliğinin bölünmez bir bütün olduğunu ve bu bütünlüğün, belirli bir zümre, kişi veya kesimin kayrılması veya horlanması, aşağılanması veya güçsüzleştirilmesi yoluyla veya ırk, din, dil ve kültür farklılaşmasına yol açacak bölücü eylemlerle bozulmasına etken olabilecek eylem ve davranışlara, hiçbir koşul altında göz yumulamayacağını kabul eder; ve egemenliği halk adına kullanan yetkili organların da bu bütünlüğü sürekli ve özenle korumaları gerektiğine inanır

3. Ulusal bütünlüğün korunmasında, çağdaş uygarlığın özgürlük, eşitlik, güvence alanında geliştirdiği değerlere yönelmeyi zorunlu görür.


 

V HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ

Ulusal Birlik Partisi:

1. Hukuk devletini tüm kurumları ile kökleştirmeyi ve geliştirmeyi başlıca görev bilir;

2. Hukuk devletinin, yurttaşlara hukuksal güvenceler sağlayan devlet olduğu bilincini taşır; ve yurttaşın güvencelere kavuşturulabilmesi ve yurttaş güvenliğinin sağlanabilmesi için aşağıda öngörülen koşulların gerçekleşmesi gerekliliğine inanır.

a. Temel hakların güvence altına alınması;
b. Yasalarda Anayasaya uygunluğun sağlanması;
c. Yönetimde hukuka bağlılığın sağlanması (yürütmenin yasalar çerçevesinde yürütülmesi).
d. Yargı kuruluşlarının bağımsızlığını ve güvenliğini sağlayacak koşulların yerleştirilmesi.  

3. Yürürlükteki mevzuatın saptanamamış olmasını ve hangi kuralların yürürlükte olduğunun belirsiz oluşunu, hukuk devleti ilkesine ters bir olgu olarak görür; bu açıdan yürürlük teki mevzuatın saptanmasını, derlenmesini, ayıklanmasını, mevduat yaratmanın tek elden yürütülmesini, hukuksal bilgilerin toplulaştırılıp tüm kurumların ve yurttaşların bilgisine sunulmasını, mevzuat hazırlamanın standartlaştırılmasını ve tümüyle teknik yeterlilik gerektiren bu etkinliğin merkezi bir birimce yürütülmesini sağlama yönünde gerekli önlemleri almayı ödev kabul eder.  

 

VI. EGEMENLİK

 

Ulusal Birlik Partisi:
 

1. Atatürkçü düşüncenin temel ilkelerinden biri olan ve Anayasamızda da açıkça deyimlenen "Egemenlik kayıtsız şartsız halkındır" ilkesini, halkın kendi kaderini tayin etme hak ve yetkisine sahip olduğunu belirleyen ve devlet yönetiminde söz sahibi olması gerekliliğini vurgulayan bir ilke olarak görür ve halk iradesini devlette en üstün irade olarak kabul eder;

2. Devlet yetkililerinin ve devlet gücünün, halk iradesine bağlı ve halkın özlem ve beklentilerine yanıt verecek biçimde kullanılması gerektiğine ve devlet gücünün halk iradesine dayandığı ölçüde meşruluk kazanacağına inanır;

3. Egemenliğin bir bütün olarak halkta toplanması, herhangi bir kişi, zümre veya kesime mal edilmemesi gerekliliğini savunur.

 

VII. TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ

 

Ulusal Birlik Partisi:

1. Türk milliyetçiliğini, uygarlığın gelişmesine katkı sağlayan, ulusun yüceltilmesini ve refahı amaç edinen yönlendirici, yapıcı, yaratıcı ve insancıl bir milliyetçilik olarak anlar;

2. Ulusal gereksinimleri ve toplumsal çıkarları her türlü kişisel ve zümresel çıkarın üstünde tutan; kuşaklar arasında bilinçli bir uyum kurmayı, kültürel ve manevi değerlere sahip olmayı ve yeni kuşakları ulusal tarih bilinci içinde ulus gerçeklerine ve toplumsal değerlere bağlı olarak yetiştirmeyi amaçlar;

3. Yukarıda özetlenen Atatürk milliyetçiliği inancıyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan tüm bireyler, bir vatan ülküsü çevresinde birleştirici, toplayıcı ve bütünleştirici ulusçuluğu benimser ve savunur.
 

VIII. LAİKLİK

Ulusal Bir1ik Partisi:

1. Atatürk devrimlerinin temel gereklerinden biri olan ve Anayasamızda da Devletin temel niteliği olarak deyimlenen lâikliği dine karşı bir olgu olarak değil, yobazlığa, bağnazlığa ve her türlü manevi sömürüye karşı bir olgu olarak değerlendirir.

2. Lâiklikten güdülen amacın, dini, kişilerin iç dünyalarından taşmayan bir inançlar bütün durumuna getirmek ve toplum işlerinden, toplum görevlerinden ayırıp vicdanlara bırakmak olduğunu bu nedenle de, devletin temel yapısının din kurallarına dayandırılamayacağı ve çeşitli çıkar1ar için dini duygularından ve dince kutsal olan şeylerden yararlanılamayacağını savlar; ve lâik devlette kimsenin inancından ötürü kınanamamasını, kimsenin inanç sahibi olmaya zorlanamamasını ve inançların yasaklanmaması gerekliliğini savunur;

3. Her yurttaşın bağlı olduğu din ve inanç gereği olan ibaretini serbestçe yapma hakkına sahip olduğunu kabul eder;

4. Lâikliği, özetle, fıkri ve vicdanı hür bir toplum yaratma yönünde gerekli bir yapı taşı olarak görür.

I.     CUMHURİYET MECLİSİ
II.    CUMHURBAŞKANI
III.    YARGI
IV.   BAKANLAR KURULU VE İDARE
V.    ÖZERK VE BAĞIMSIZ KURULUŞLAR
VI.   GÜVENLİK HİZMETLERİ
VII.  YEREL YÖNETİMLER
VIII.  SİYASİ PARTİLER
IX.    KAMU PERSONELİ
 

CUMHURİYETİN TEMEL KURUMLARI

 

I. CUMHURİYET MECLİSİ

 

Ulusal Birlik Partisi:

1. Yasama yetkisini, egemenliğin kayıtsız şartsız sahibi olan halk adına kullanma yetkisine sahip Cumhuriyet Meclisi nin oluşumunda halkın tercih ve yönelimlerinin yanısıra, kendi içinde istikrarlı hükümetlerin kurulup yaşamasına olanak veren bir yapıya sahip olması gerektiğine inanır;

2. Cumhuriyet Meclisi'nin, tüm yasama işlemlerinde, salt hukuksal anlamda eşitliği ve adaleti değil, Anayasamızın hedeflediği toplumsal ve ekonomik bakımdan da eşitliği ve adaleti sağlamayı ön planda tutmasını, toplumsal barışı, huzur ve refahı, toplumsal birlik ve bütünlüğü sağlamak bakımından gerekli sayar;

3. Yasama tekniğinin geliştirilmesini, yasaların belirli ilke ve ölçütlere dayalı olarak ve yürürlükteki mevzuat taranarak hazırlanmasını (yapılmasını) halen yürürlükte olan yasa karmaşasını önlemek bakımından zon.ınlu görür;

4. Cumhuriyet Meclisi'nin denetim işlevini Anayasal çerçevede ve en etkili düzeyde yerine getirmesini, yürütme görev ve yetkisinin halk yararına kullanılmasını sağlamak bakımından yararlı ve gerekli bir etkinlik olarak kabul eder;


 

5. Cumhuriyet Meclisi'nin, halkın istenç ve iradesine uygun biçimde işlerlik kazanması, işleyişteki tıkanıklıkların giderilmesi ve gereğinde halkın yeniden iradeninin ve istencinin belirlenmesine olanak tanımak bakımından yenilenmesi ve kendi kendini yenilemesi gerektiğine inanır.

 

II. CUMHURBAŞKANI  

 

Ulusal Birlik Partisi:

Cumhurbaşkanını, Devletin ve toplumun birliğini ve bütünlüğünü temsil eden; Anayasaya saygıyı, kamu işlerinin yansız, kesintisiz ve düzenle yürütülmesini ve devletin devamlılığını sağlayan; sahip olduğu üstün saygınlık sayesinde, Anayasal organlar arasında eşgüdümlü ve uyumu koruyan ve sağlayan; yansız hareket edebilen, bilgi, görgü ve deneyimi ile halkın güvenini kazanan kişilikli bir devlet adamı ve demokratik düzeninen üst denge öğesi olarak görür.

 

III. YARGI  

 

Ulusal Birlik Partisi:

1.Kişi hak ve özgürlüklerinin kon.ınmasını ve güvence altına alınmasını; hukukun üstünlüğünün sağlanmasını, yargının yansız ve bağımsız hareket edebilecek yapıda olmasına bağlı olarak görür;

2. Geciken adaletin adaletsizlik olduğuna; bu nedenle, adalet mekanizmasının çabuk işleyen ve çabuk sonuç veren bir yapıya kavuşturulması gerektiğine inanır;

3. Hak arama özgürlüğünün bir anlam ve değer taşıyabilmesi için adaletin kolayca gerçekleşmesi yönünde gerekli önlemleri almayı görev kabul eder.

4. Yargının güvenilirlik ve yansızlığının sağlanmasını, yansızlığı zedeleyecek etkilerden arındırılmasına, korunmasına ve yargıçların özlük haklarının tümünü kapsayacak biçimde yargıç güvencesinin sağlanmasına bağlı olduğuna inanır;

5. Anayasa Mahkemesi kararları ile egemenlik hakkının gerçek sahibinin iradesi arasında çelişki değil, uygunluk bulunmasını, yargıya karşı güvenirliğin ve inancın sarsılmaması ve devlet saygınlığının yitirilmemesi açısından zorunlu bir gelişme sayar.


 

IV BAKANLAR KURULU VE İDARE  

 

Ulusal Birlik Partisi:

I. Yürütme görev ve yetkisini Anayasa ve yasalar çerçevesinde yerine getirmekle yükümlü olan Bakanlar Kurulu nu, devlet yönetiminin görevlerinin ve kamu hizmetlerinin merkezden ve yerinden yönetim ilkelerine göre yürütülmesini en üst düzeyde örgütleyen, gözeten, denetleyen ve sağlayan; bu niteliğiyle de devletin saygınlığının ve güvenilirliğinin sorumluluğunu, diğer devlet organlarına oranla daha belirgin bir biçimde taşıyan bir organ olarak değerlendirir ve Onun, bu saygınlığına ve güvenirliğine gölge düşürmemek amacıyla, tüm eylem ve işlemlerinde, objektif hukuk kurallarına bağlı olarak, yansız ve ayrıcalıksız hareket etmek zorunda olduğuna inanır;

2. Bakanlar Kurulu'nun kamu hizmetlerinin etkili bir biçimde yürütülmesini ve toplumsal adaletin gerçekleştirilmesini sağlamakla görevli olduğuna, bu nedenle istikrarlı ve uyumlu bir biçimde çalışabilir bir yapıda olması gerektiğine inanır;

3. idarenin, kun.ıluş ve görevleriyle bir bütün olduğuna inanır ve idareyi, yürütme organı içinde ayrı bir hukuki varlık olarak görür; Bakanlar Kurulu'nun da, idare eliyle hizmetlerin götürülmesini sağlamak, denetlemek ve halkın aydınlatılmasını ve hizmetlerin etkili ve verimli bir biçimde işlemesini sağlamakla görevli olduğunu kabul eder;

4. İdare denen bütünün içinde, devletin merkez teşkilatı yanında yer alan kamu kurumları, yerel yönetimler ve özerk kuruluşlar üzerinde Bakanlar Kurulu'nun bir denetleyici, gözetleyici ve yön verdirici görevler üstlenmesi gerektiğine inanır.


 

V ÖZERK VE BAĞIMSIZ KURULUŞLAR  

 

Ulusal Birlik Partisi:

1. Özerkliği ve bağımsızlığı başına buyrukluk, başıboşluk ve denetimsizlik olarak anlamaz;

2. Belirli kamu hizmetlerinin daha etkili ve daha süratli ve verimli bir biçimde sürdürülmesine olanak tanımak amacıyla devletin bir kısım hizmet ve yetkilerinin özerk ve bağımsız kuruluşlara devredilmesini, çağdaş gelişmenin bir gereği olarak kabul eder.


 

VI. GÜVENLİK HİZMETLERİ     

 

Ulusal Birlik Partisi:

1. Ülkenin iç güvenliğinin, kamu düzeninin, asayiş ve huzurun etkili bir biçimde sağlanmasını, yasa dışı eylemlere karşı sürekli ve etkili mücadelenin sürdürülmesini ve bu tür eylemlerin toplum için yıkıcı bir tehdit olmaktan çıkarılmasını görev kabul eder;

2. iç güvenliğin, iç barışın ve kamu düzeninin korunmasını sağlamak için gerekli örgütlenme, donatım, güçlendirme ve eğitim etkinliklerinin sürekli ve planlı bir biçimde sürdürülmesi gereğine inanır;

3. Silahlı Kuvvetlerimizi yurt savunmasının ve barışın temel güvencesi olarak kabul eder; ve bu işlevini en etkin biçimde yerine getirebilmesi için gerekli önlemleri almayı ödev sayar
 

VII. YEREL YÖNETİMLER  

 

Ulusal Birlik Partisi:

1.Yerel Yönetimleri, aynı yörede yerleşmiş bulunan ve bir arada yaşamaya alışmış olan yurttaşların yerel ortak gereksinimlerini, yurttaşlarla bütünleşerek ve gereğinde yurttaşların katılımlarıyla karşılayan etkin birer güç olarak görür;


 

2. Kırsal yörede sosyal yaşamın huzurlu bir biçimde sürdürülmesi köylünün toplumsal kalkınmaya sosyal adalet ve sosyal barış ilkeleri çerçevesinde katılımlarının sağlanması ve köy yaşamında insan dostudur anlayışının, dayanışma ve ortaklaşa hareket etme duygularının geliştirilmesi yönünde gerekli önlemleri almayı kutsal bir ödev sayar;

3. Yerel Yönetimlerin, merkezi idare ile ilişkilerinin ve denetimlerinin, onların demokratik niteliklerini, yapılarını ve işleyişlerini bozmayacak biçimde gerçekleştirilmesi; bunun yanında kamu korumanlığını (vesayetini) etkili kılacak bir yönteme bağlanması gerekliliğine inanır;

4. Belediyelere devlet desteğinin etkili boyutlara ulaştırılması gereğine inanır; belediyelerin kendi aralarında dayanışmalarını ve birlik kurmalarını destekler; belediye hizmetlerinin çağdaş düzeyde sürdürülmesi için katkıda bulunmayı görev sayar. ,


 

VIII. SİYASİ PARTİLER    

 

 Ulusal Birlik Partisi:

1. Siyasal partileri demokratik hukuk düzenin vazgeçilmez öğeleri olarak görür;

2. Siyasal katılım ve örgütlenme özgürlüğünü, demokratik düzenin en belirgin göstergesi olarak kabul eder;

3. Anayasal çerçevede olmak koşuluyla, her tür siyasal örgütlenmenin gerçekleştirilebilmesini olağan karşılar;

4. Parti çıkarlarının toplum çıkarlarının önüne geçirilmesini hoşgörü ile karşılamaz;

5. Siyasal partilerin iç yönetiminde demokratik ilkelerin uygulanmasını, halk iradesinin serbestçe gerçekleşmesi bakımından gerekli görür;

6. Siyasal partilerin, devletin halkı ve ülkesi ile bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, halkın egemenliğine, demokratik lâik Cumhuriyet ilkelerine ters düşecek eylemlerden kaçınmaları ve bu ilkelere sıkıca bağlı kalmaları gerekliliğine inanır;

7. Siyasal partilerin bölücü, parçalayıcı değil, birleştirici birer etken olmaları gereğini savunur ve bu bakımdan, kendi aralarında toplum yararının gerektirdiği alanlarda işbirliği yapmalarını ve eşgüdüm içinde çalışmalarını kutsal bir görev kabul eder

 

IX. KAMU PERSONELİ       

 

Ulusal Birlik Partisi:

Kamu personelini, hizmetin bir parçası ve hizmetle kaynaşmış bir öğe olarak kabul eder; bu niteliğiyle de kamu personelinin hizmet verirken yansız hareket etmesini, devletle yurttaş arasındaki ilişkilerde güveni sarsıcı davraııış ve tutumlardan kaçınmasını, tüm eylem ve işlemlerinde yasalar ve objektif hukuk kuralları çerçevesinde görev yapması gerekliliğine inanır;

2. Kamu personelinin yansız görev yapmasını sağlamak için siyasal güçlerin gereksiz müdahalelerden kaçınmasını, personelin yasal güvencelere bağlanmasını ve yaptığı işe uygun adaletli bir ücret elde etmesini zorunlu görür;

3. Kamu hizmetine personel alınmasında, objektif ilke ve ölçütlerin egemen kılınmasını, görevin gerektirdiği özellikler dışında nitelik aranmamasını ve hizmete girişte fırsat eşitliğinin yaratılmasını, hizmetin etkili ve verimli bir biçimde sürdürülmesini başlıca etkenler olarak kabul eder;

4. Hizmetlerin etkili ve verimli bir biçimde yerine getirilmesi bakımından, hizmetleri yerine getirecek personelde aranacak nitelik ve koşulların iş değerlendirmelerine bağlı olarak belirlenmesini, görev, yetki ve sorumlulukların önceden kesin çizgilerle somutlaştırılmasını ve maaş ve ücretlerin bu çerçevede görev, yetki ve sorumluluklar ölçüsünde saptanmasını gerekli sayar;

5. Personel rejiminin saptanmasında, ehliyet, kıdem ve sorumluluğa dayalı ölçütlerin gözetilmesi gerekliliğini ve yetkilerin de sorumluluk ölçüsünde belirlenmesini esas kabul eder ve personele, yıllık fıyat artışlarını, görev, yetki ve sorumlulukları, kıdem ve liyakatı gözönünde bulunduran bir maaş ve ücret uygulanmasını zorunlu görür;

6. Kamu hizmetlerinin yurttaşlara ulaştırılmasında kolaylığın, çabukluğun, yerinde ve ucuza hizmet sunmanın bürokratik engellerin ortadan kaldırılmasının egemen kılınması yönünde gerekli önlemleri almayı ve hizmet birimlerinin bu esaslara uygun olarak örgütlenmesini sağlamayı görev kabul eder.


               I. EKONOMİK POLITİKANIN ESASLARI
               II. KALKINMADA DEVLETİN İŞLEVİ
               III. SANAYİ
               IV HİZMET SEKTÖRLERİ
               V KOOPERATİFÇİLİK
               VI. ESNAF VE ZANAATKARLAR
               VII. TARIM
               VIII. ALT YAPI
               IX. BANKACILIK VE TASARRUF
               X, VERGİLER
               XI. DIŞ SERMAYE VE KREDİ
               XII. EĞİTİM VE ÖĞRETİM
               XIII. GENÇLİK VE SPOR
               XIV KÜLTÜR
               XV SAĞLIK
               XVI. ÇALIŞMA HAYATI
               XVII. SENDİKALAR VE SENDİKAL HAKLAR
               XVIII. KORUNMA GEREKSİNİMİ OLAN KİŞİLER
               IXX. ÇOCUKLARIN KORUNMASI
               XX. TOPLU KONUT
               XXI. BASIN-RADYO VE TELEVİZYON

    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM   

EKONOMİK DÜZEN

I. EKONOMİK POLITİKANIN ESASLARI

Ulusal Birlik Partisi:

1. İnsanın yaratıcı gücüne inanan, sosyal adalet ilkesine bağlı, temel insan hak ve özgürlüklerinin amacına ve toplumsal işlevlerine uygun olarak kullanılmalarını sağlamayı görev bilen, toplum kesimleri arasında ayırım yapmamayı esas kabul eder.

2. Ekonomik büyümenin hızlandırılmasını, büyüyen ekonomiden bireylerin adalet ilkeleri içerisinde yararlanmasını, toplumdaki kesimler arasında gelir dağılımı farklılıklarını azaltmayı ve bireyleri, Devletin kölesi değil, efendisi olmaya özendirmeyi, ekonomik politikanın ana hedeferi olarak kabul eder.

3. Üretime dayalı ve üretimin geliştirilmesini ön planda tutan bir ekonomik düzenin uygulamaya konulmasını ekonomik politikanın esası sayar ve üretken güçlerin ekonominin gereklerine uygun üretim artışlarını sağlayacak olanaklara sahip olmalarını kolaylaştıracak ekonomik ortamı yaratır.

4. Ekonomik ve mali güce bakmaksızın, üretim etkinliklerine katılari tüm yurttaşların etkinlik alanları ne olursa olsun,kararlılık içinde özgür ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlar ve ürünlerinin değerlendirilmesine özen gösterir.

5. Rekabet unsuru ve özel teşebbüsün itici ve yaratıcı gücünü ekonomik kalkınmanın esas belirleyici faktöri:ı sayar. Bu düşünceden hareketle özel sektörün etkinliğinin artırılarak bütün koşullarıyla piyasa ekonomisine işlerlik kazandırılmasını hedefler.6. Yukarıda belirlenen genel hedeflere ulaşmak amacıyla aşağıda öngörülen ilke ve araçları uygular: 

a.Üretimi özendirecek temel politikaları yasalaştırmak ve mevcut yasaları ekonominin ve toplum yararının gereklerine uygun yapıya kavuşturmak;


b.Tasarrufları özendirmek ve birikimleri toplum yararının gerektirdiği öncelikli yatırımlara yöneltmek;


c.Turizm ve dışsatım gibi döviz kazandırıcı ekonomik etkinlikleri özendirmek ve bu kesimlerin ulusal gelir içindeki paylarını yükseltmek; 

d.Açık ve gizli işsizliği ortadan kaldırmak amacıyla, emek,yoğun yatırımları özendirmek ve kullanılamayan insan gücünü bu alanlarda değerlendirmek;


e.Üretim girdi maliyetlerini indirmek ve enflasyonu düşük düzeyde tutmak için gerekli ekonomik önlemleri almak

7. Belirlenen hedeflerin gerçekleşmesini ve her türlü üretim etkinliğinin verimli bir şekilde yürütülebilmesini, bireylerin , yetenek ve girişim güçlerini çekincesiz ortaya koyabilecekleri serbest piyasa ekonomisi koşullarının yaratılmasında görür ve bireysel işletmeleri, şirketleri ve kooperatifleri bu ekonomik sistemin temel araçları olarak kabul eder.


 

II. KALKINMADA DEVLETİN İŞLEVİ     

Ulusal Birlik Partisi:

1. Kalkınmada Devletin temel işlevinin aşağıda belirlenen alanlarda odaklaşmasını gerekli ve yararlı görür;

a. Toplumun tüm kesimlerinin yararlanmasına açık alt yapı yatırımlarını ivedilikle tamamlamak,


b. Ulusal kaynakların bilinçli bir yöntemle kullanılmasını sağlamak,


c. Ekonomide istikrarı sağlamak, 

d. Ekonomik hayatı genelde düzenlemek ve ayrıntılara fazlaca müdahale etmemek,


e.Gereğinde bireylerin yapmaktan kaçındığı ekonomik etkinlikleri düzenlemek ve özendirici ilkelere bağlı olarak yürütmek.

2. Devletin,bireysel girişimlerin gelişmesine ve serbest piyasa ekonomisi koşullarının yerleşmesine yardımcı bir güç olarak değerlendirilmesi gerektiğine inanır.


 

III. SANAYİ  

Ulusal Birlik Partisi:

1. Sanayileşmeyi, ekonomik politikanın bir hedefi olarak görür ve sanayinin, ulusa) gelirdeki ve dışsatımdaki payının yükseltilmesini amaçlar.

2. Sanayinin, bu işlevini yerine getirebilmesi için, çağdaş teknolojinin gereklerini ve uygun bir yapıya kavuşturulmasını ve sanayi ürünlerinin gerek kalite, gerekse standart yönden dünya ölçütlerine uygun olması gerekliliğini savunur.

3. Sanayide, dışsatım gücü yüksek, yoğun emek ve yerli hammadde kullanımını ön planda tutanüretim alanlarına önceliktanır.

4. Milli gelirde sanayinin payının artmasına inanır. Sanayi yatırımlarının artırılması için gerekli fnansmanın sağlanmasında ve özendirici önlemlerin alınmasında Merkez Bankası ve Kalkınma Bankası olanaklarını etkin olarak devreye koymakta yarar görür.

5. Sanayi yatırımlarını toplum yararının gerektirdiği ve ekonomik ve sosyal amaçlara ulaşmayı sağlayacak alanlara kaydırılmasını zorunlu görür.

6. Üretim artıklarının çevre kirlenmesine ve çevre sağlığının tehlikeye düşürülmesine yol açmamasını öngöri:ır ve gerekli her türlü önlemin alınmasına öncelik verir.

7. Sanayi girdilerinin ucuza maledilmesinde ve sanayiye rekabet gücü sağlanmasında özendirici önlemler alır.

8. Sanayimizin yeniden yapılanması için gerekli desteği yapmaya ve Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomik entegrasyona gidilmesini hedefler.


 

IV. HİZMET SEKTÖRLERİ  

Ulusal Birlik Partisi:

Ülke konumunun ve ada oluşun ticaret, turizm, taşımacılık, bankacılık ve transit ticaret gibi etkinliklerin önemini büyük ölçüde artırdığına inanır ve gerekli alt yapının sağlanması ve öendirici önlemlerin uygulamaya konmasıyla, ülkenin Ortadoğu'nun ticaret, turizm ve finans merkezi durumuna gelebilecek özelliklere sahip olduğunu kabul eder.

2. Hizmetler kesiminin, ulusal geliri yükseltici, istihdamı artırıcı, dışticaret açığını azaltıcı, toplumda refah düzeyini yükseltici ve gelir dağılımındaki dengesizlikleri giderici niteliklere sahip bir kesim olarak değerlendirilmesi ve buna göre geliştirilmesi gerekliliğini savunur.

3. Bu nedenle, dışsatımı, dışalımı, turizmi, taşımacılığı, bankacılığı, fnans işlemlerini ve transit ticareti kolaylaştırıcı, gelişmelerini sağlayıcı her türlü önlemi almayı amaç bilir.

4. Ülkede gene) ticaret hacmini artırmak için gümrük duvarlarının indirilmesine inanır ve tüm ülkenin açık pazar niteliğini kazanmasını hedefler.

5. Hizmet kesiminin, beklenen yararları sağlayabilmesi için ulaşım, haberleşme ve pazarlama alanlarında var olan sorunların ivedilikle çözümlenmesi gerektiğinin bilinci ile hareket etmeyi ve özel kesimin olanakları ile Devlet olanaklarını birlikte değerlendirmek suretiyle hizmet kesimini kararlılığa, güvene ve gerekli kolaylıklara kavuşturmayı görev kabul eder.

V. KOOPERATİFÇİLİK    

Ulusal Birlik Partisi:

1. Her köyde örgütlenmiş bulunan kooperatifçiliğimizin çağdaş bir çizgide geliştirilmesini görev sayar.

2. Kooperatifçiliği, üretimin artırılması, gelir dağılımının iyileştirilmesi, üyelerine karşılıklı güven ve dayanışma içinde ekonomik ve sosyal yarar sağlayan örgütlenme olarak görür.

3. Kooperatiflerin öngörülen yararları sağlayabilmeleri için, Devletin destek, yardım ve denetimini gerekli sayar.
 

VI. ESNAF VE ZANAATKARLAR    


Ulusal Bir1ik Partisi:


1. Ekonomik ve sosyal yapının önemli bir kesimini oluşturan esnaf ve zanaatkârların güçlendirilmesi ve geliştirilmesi gerekliliğine inanır;

2. Bu nedenle, esnaf ve zanaatkârların, sermaye, kredi, donatım, araç-gereç, hammadde ve alt yapı gereksinimlerini karşılayabilecek önlemleri almayı zorunlu görür. Esnaf ve zanaatkâr örgütlerinin
güçlenmesine destek verir. Bu örgütlerle diyaloğun gerekliliğine inanır. Küçük esnaf sitelerinin oluştun.ılmasını sağlamayı görev bilir. Esnaf ve zanaatkâr1ara düşük faizli orta ve uzun vadeli kredi sağlanmasını öngörür.

3. Çıraklık mevzuatının işlerlik kazanmasını gerekli görür.


 

VII. TARIM    

Ulusal Birlik Partisi:

1. Tarımsal üretimi doğal gereksinimleri karşılama yanında,sanayimize ve hizmetler kesimine girdi sağlayan yararlı bir etkinlik olarak değerlendirir ve bunu sağlamak için bir üretim master planı yapılmasını zorunlu görür.

2. Dışsatımda önemli bir yer tutan tarım ürünlerinin üretiminin artırılmasını zorunlu görür;

3. Tarımsal üretimin artırılması, tarım ürünlerinin değerlendirilmesi ve tarım keslminden beklenen yararların sağlanabilmesi için alınması gerekli önlemleri aşağıda öngörüldüğü şekilde benimser:

a. Tohumculuğu geliştirmek ve yüksek verim veren tohum türlerinin kullanımını sağlamak;
b. Tarım alet ve makineleri ile gereksinilen gübreleri ve besleyici, büyültücü ve koruyucu ilaçları köylüye ucuza ve/veya kredili olarak sağlamak;
c. Kıt su kaynaklarının artırılması, boş yere tüketiminin önlenmesi ve üretimde verimliliğin artırılmasında kullanılması yönünde gerekli önlemleri almak;
d. Hayvancılığın gelişmesine ve hayvansal ürünlerin değerlendirilmesine özen göstermek ve hayvancılıkla uğraşanları özendirici girişimlerde ve katkılarda bulunmak.
e. Ziraat mühendislerinin, veterinerlerin ve teknisyenlerin köylünün yanında hizmet gören ve köylüye yol gösteren birer teknik eleman olarak istihdamını sağlamak ve onlarımasa başından koparıp, köylünün ve üreticinin hizmetine sunmak;
f. Tarım kesiminde kooperatifleşmeyi, üretim ve tüketim kooperatiflerinin oluşumunu özendirmek ve üretimde kullanılan makine, araç ve gereçlerle, gereksinilen gübre ve tarımsal ilaçları köylüye sağlamak;
g.Verimliliğin artırılması için yeni teknolojileri sağlamak ve yaygınlaştırmak.
h. Üreticilerimizi ülke koşullarına uygun olarak karma ziraata yönlendirmek.
i. Ülkenin ekolojik koşullarına uygun yeni bitki tür!erinin ülkeye getirilmesini sağlamak.
j. Ülke tarımını sübvansiye ve diğer mekanizmalarladesteklemek.

 
 

VIII. ALT YAPI   

Ulusal Birlik Partisi:

1. Ener i sağlamak, sulama, ulaşım, haberleşme ve doğal kay- nakların değerlendirilmesi bakımından gerekli alt yapı yatırımlarının gerçekleştirilmesini, Devletin en önde gelen ekonomik etkinliği olarak görür;
2. Bu yöndeki yatırımların ülke koşullarının ve ekonominin gerektirdiği önceliklerden başlayarak gerçekleştirilmesini ve en kısa sürede tamamlanmasını başlıca görev sayar.
 

IX. BANKACILIK VE TASARRUF   

Ulusal Birlik Partisi:

1. Halkı, tasarn.ıf yapmaya, özendirmeyi ve bu tasarrufların ve- rimli alanlara yatırılmasını sağlamayı, ekonomik politikasının temel öğesi olarak görür.
2. Tasarrufsuz kalkınma olamayacağına inanır; ve tasarruf sahiplerinin enflasyondan etkilenmelerini önleme ve onları bu yönde koruma yükümlülüğünü taşır;
3. Tasarrufa yönelimi artırmak amacıyla, özendiıici önlemleri alma ve aşırı ve gereksiz tüketim eğilimlerini dizginleyecek önlemleri yaşama geçirmQ gereğini duyar
4. Merkez Bankası'nın özerkleştirilmesini hedefler.
5. Kalkınma Bankası'nın teşvik politikasında etkin rol oynaya- bilmesi için örgütlenmesini hedefler.
6. Tcari bankaların para maliyetlerinin düşürülmesi için gerekli önlemlerin alınmasını hedefler.

7. Dış dünya konjektürüne uygun olarak bankacılığın gelişme-
sine destek verir

8. Piyasa ekonomisi kurallarına uygun olarak serbest kuru savunur ve kambiyo rejiminde en liberal uygulamaları be- nimser
 

X, VERGİLER    


Ulusal Bir1ik Partisi:


1. Kamu hizmetlerinin gerektirdiği harcamaları karşılayabilmek ve Devletin işlevlerini etkili bir biçimde yerine getirmesine olanak tanımak amacıyla vergilendirmenin koşul olduğuna ve her yurttaşın mali gücü ölçüsünde kamu gidirlerini karşılamak üzere vergi ödemekle yükümlü olduğuna inanır;
2. Vergiyi ekonomik bir araç olarak değer1endirir ve vergi poli- tikasının aşağıda özetle belirlenen amaçlara uygun olarak belirlenmesiyle ekonomik kalkınmanın hızlandırılabileceğine inanır.

 

a. Enflasyon muhasebesini yürürlüğe koymak.

b. Tasarruflara ve yatırımlara yönelimi özendirmek;


c. Kamu harcamalarını kısmak ve bu yolla kalkınma için gerekli kamu yâtırımlarını, kamu birikimleri ile karşılamak;
d. Yatırımları, ekonomik kalkınmaya elverişli alanlara kaydır- mak;


e. Bireyler ve kesimler arasında ekonomik denge sağlamak;.


f. Ulusal gelirin hızla artırılmasını ve dengeli dağılımını sağlamak.


 

XI. DIŞ SERMAYE VE KREDİ   


 

Ulusal Birlik Partisi:

1. Ülke e modern teknolojiyi ve gerekli sermayeyi getirecek olany dış yatırımcıları ülkemizde yatırım yapmaya özendirmeyi, toplumsal hak ve çıkarlarımıza dokunmamak, karşılıklı kararlara dayanmak ve'tarafların haklarını gözetmek koşuluyla, yerinde ve yararlı bir girişim olarak kabul eder.
 
 

2. Yabancı sermayenin ekonomik yararları yanında siyasal tanınma bakımından da yarar sağlayacağına inanır.

3. Yukarıdaki hedeflere ulaşmak için gerekli mevzuatı süratle yapar.
 

XII. EĞİTİM VE ÖĞRETİM   

Ulusal Birlik Partisi:

1. Eğitimi, Atatürk ilkeleri doğrultusunda, bireylere zihinsel, bedensel ve ruhsal yeterlilikler kazandırmayı ve bireyleri bir mesleğe yönelten bilgi ve becerilerle donatmayı amaçlayan etkinlikler bütünü olarak görür;
2. Eğitim etkinliklerinin bu çerçevede, aşağıda belirlenen ilkelere bağlı olarak yürütülmesi gerekliliğine inanır:

a.Eğitimde tek yönlü kabullendirme ve koşullandırmalara olanak tanımayan bir yöntem izlenmeli ve uygulama bu çerçevede yapılmalı ve bunun için gerekli önlemler alın- malıdır.

b.Eğitim ve öğretim ayrılmaz bir ilke olarak uygulanmalı ve öğretim ve eğitim işle birleştirilmelidir.
c. Eğitimde, kuru ve hafızaya dayanan bilgiler vermek ye- rine, onların bedensel, zihinsel, duygusal, iradi ve ahlaki bakımlardan olgunlaşıp gelişmeleri esas tutulmalı ve çağ- daş öğretim metodları da bunu gerçekleştirmede bir araç olarak kullanılmalıdır.

d. Eğitim, ilkokullardan baş·layarak çocuklarımızı rasyonel ve müsbet düşünme yöntemine alıştırmalı ve onlara karşılarına çıkan ve dünyada olup biten olayları okul süzgecinden geçirerek bir anlayışa ve bir davranışa varma alışkanlığını kazandırmalıdır.

e. Eğitim, Atatürkçü, özgürlükçü, milliyetçi v^&127; insancıl esaslara göre ve lâikliğe uygun olarak düzenlenmelidir.

 f.Eğitimde, ülkemizin sosyal ve ekonomik yönden kalkın- masında insan gücü gereksinimine yanıt veren bir yöntem yerleştirilmeli ve uygulanmalıdır.

 g. Eğitimde bilim ve teknik başlıca yön verdirici olmalı ve bu konuda olanaklar zorlanmalıdır.

 3. Toplunun her bireyine eğitim görmede, fırsat ve olanak eşitliği sağlanmasından yanadır.

4. Tüm yurttaşların, ekonomik durumları ve koşulları ne olursa olsun bu olanaktan yararlandırılmalarını Delvetin temel görevlerinden biri olarak sayar; ve bu görevi, yurttaşların yeteneklerine göre eğitim ve öğrenim görmelerinin sağlan- masında, en yüksek eğitim kademelerini kendilerine açık tut- mak olarak anlar;

5. Devlet kuruluşlarınca eğitim ve öğretimde burs&127; ve kredi ver ilmesini, fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik bir önlem olarak değerlendirir.

6. Üniversiteleri, ülkemizin sosyal, kültürel, ekonomik; bilimsel ve teknolojik kalkınmasında önemli görevleri olan, hür düşünce ve müsbet bilimin tüm iyilik ve güzelliklerinin yer aldığı ve savunulduğu özerk kuruluşlar olarak görür;

 7. Bilimin, özgür ortamında gelişebileceğini ve düşünen, araştırıcı, uygulayıcı gençliğin ancak böyle bir ortamda yetiştirebileceğine inanır. Bu nedenle, Üniversite için bilimsel özgüılüğü vazgeçilmez bir unsur olarak görür. Bu düşünceye uygun olarak ülkemizde kurulan üniversitelerin gelişmesine her türlü desteği verir.
 

XIII. GENÇLİK VE SPOR     
Ulusal Birlik Partisi:
1.Toplumun en dinamik kesimi olan gençliğin dinamizmini değerlendirmeyi ve onları geleceğe daha iyi hazırlamayı görev bilir.

 2. Gençliğe hizmet sunmanın, gençlik sorunlarını çözmenin ve genç kuşakların sağlıklı birer kişilik kazanmalarını sağla- manın, gençlerin isteklerini, beklentilerini, özlemlerini ve de sorunlarını karşılamanın ve çözümlemenin, bunları kökeninde ve kaynak koşulları içinde değer1endirmek ve çözümleri bu çerçevede bulmakla mümkün olabileceği inancındadır;

 3. Sağlıklı, dinamik ve üretken bir toplum yaratmanın yolunun, gençlerin, sağlıklı gelişmeleri ve üretime yatkın ekonomik ve sosyal değişimlere, toplum yararına dinamiğini katan birer yurttaş olarak yetişmelerinde görür;

 4. İyiye ve doğruya yöneltmenin, onlarda toplumsal değer duygularının gerçekleşmesinin ve gelişmesinin, toplum yapısının düzenli oluşuna, toplumda so&127;yal adaletsizliklerin giderilmiş olmasına ve her yurttaşın i&127;ısanlık onuruyla bağ- daşan bir yaşam düzeyine kavuşme olanaklarının yaratılmış olmasına bağlı olduğu inancındadıc

 5. Sporu, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmada etkili bir araç olarak değerlendirir ve spor etkinliklerinin ve spor örgütlemesinin ülke düzeyinde yaygınlaşmasını ve başta gençlik kesimi olmak üzere her yaştaki yurttaşı kapsaması gereğine inanır.

6. Gençliğin tutarlı ve uyumlu alışkanlık ve davranışlar kazan- ması, ortak ülküler ve amaçlar doğrultusunda ortaklaşa ve dayanışmalı hareket etme yeteneklerinin geliştirilmesi, özgüven kazanmaları, davranışlarında güven vericilik ve inandırıcılığın yerleşmesi ve sağlıklı biçimde gelişmesi amaçlarıyla sporun etkili bir araç olarak kullanılmasını zorun- lu görür.

 7. zençliğin, ulusal, ahlaki ve kültürel değerlerimizle yoğrulup .ıütünleşmelerini sağlamak ve boş zamanlarını en iyi bir I&127;içimde ve yararlı uğraşlarla geçirmelerine olanak tanımak için gerekli önlemlerin Devletçe alınmasını kaçınılmaz bir ödev sayar.

8. Gençlerimizin demokratik toplum düzeni ve demokratik yaşam bilincine varması barışsever insanlar olarak yetişme- si, üzerinde yaşadığımız toprakları vatan yapma ülküsü çerçevesinde birleşen ve dayanışan bireyler olarak yetişmeleri için örgün ve yaygın eğitim etkinliklerinin ve kurumlaşmasının bu amaca yönelik bir yapıya kavuşturul- ması gerektiğini savunur ve bu gerekliliğe göre hareket eder.

9. Gençlerin okul içinde ve dışında kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalara katılmalarını ve bu tür etkinliklerden yararlan- malarını sağlayacak önlemleri alır; bu amaçla, ilgi duydukları alanlarda yeteneklerini geliştirmeleri için halk dansları, müzik, spor, teknik ve bilimsel çalışmalar ve benzeri etkinlikleri yürütebilecekleri olanakları sağlayan gençlik-kültür merkez- leri kurmayı ve bu kuruluşları ülke düzeyinde yaygınlaştır- mayı hedefler.

10.Ekonomik gelişmeye paralel olarak gençlerimizin istihdamını ve böylelikle göçün önlenmesini hedefler.
 

XIV KÜLTÜR    

Ulusal Birlik Partisi, Anavatan'la ayrılmazlığın en güçlü güvencesi olan ortak ulusal kültürümüzün ve Türk dilinin yozlaştırılmadan bütün canlılığıyla yaşatılarak genç kuşaklara aslına uygun biçimde aktarılması yönünde gerekli önlemleri almayı ve bu yönde etkinlikte bulunan ve yapıcı katkılar sağlayan kurum ve kuruluşları desteklemeyi ve özendirmeyi görev bilir.
 

XV SAĞLIK    

Ulusal Birlik Partisi:

Halkın sağlığını korumanın Devletin başta gelen ödev lerinden biri olduğuna ve bu ödevin tedavi edici hekimlikle bir- likte, koruyucu hekimlik uygulamasıyla yerine getirilmesi gerekliliğine inanır.

 2. Tüm yerleşim yerlerinde çevre sağlığı koşullarının sağlan- ması; yurttaşların sağlığını tehdit eden her türlü fziksel, kimyasal ve biyolojik kirlilik tehlikelerine karşı önlem alın-
ması; halkımızın, özellikle genç kuşakların ruh ve beden yapısına zarar verici etkilerin önlenmesi, yurttaşlara gerekli asgari sağlık eğitiminin verilmesi ve kapsamlı bir koruyucu hekimlik uygulamasının programlanmasını, Devletin öncelikli görevleri arasında kabul eder.

 3. Koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerini yurttaşlara güven verici, zamanında ve düzenli bir biçimde götürülmesini zorun- lu sayar.

4. Bütün yurttaşların genel ve zorunlu sağlık sigortası kapsamı- na alınmasını, yoksulların sigorta primlerinin Devlet tarafın- dan karşılanmasını, kamu ve özel kesime bağlı sağlık kuru- luşlarında sigortalı bakımına olanak tanınmasını, hastaya hekimini seçme olanağının tanınmasını gerekli görür.

5. Yardımcı sağlık personelinin yetiştirilmelerini, bilgi ve beceri- lerini geliştirmelerini sağlık hizmetlerinin verimli yürütülmesi için zorunlu sayar.
 

XVI. ÇALIŞMA HAYATI  

Ulusal Birlik Partisi:

Çalışma yaşamının kararlılık içinde gelişmesi için işçi işveren ilişkilerinin Anayasal çerçevede düzenlenmesini zorunlu görür.

2. Çalışanların yaptıkları işe uygun, insanlık onuruyla bağdaşır bir yaşam düzeyi sağlamalarına elverişli ve adaletli bir ücret elde etmeleri için gerekli önlemleri alır ve çalışanları sosyal, ekonomik ve mali önlemler1e korur.

 3. İşsizliği en büyük ve toplumsal adaletsizlik sayar ve gideril- mesi için, kamu ve özel kesimde tam istihdamın yaratılması yönünde gerekli düzenlemeleri yapar ve önlemler alır.

 4. İş güvenliğini sağlama, dinlenme olanaklarını yaratma, çalışamadığı zamanda yoksulluğa ve çaresizliğe düşülmesini önleme, işçi sağlığını iş yerinde koruma, çalışanların ulusal gelirden hakça bir pay alabilmelerine olanak yaratma, çalış- ma barışını sağlama, çalışanların tasarruf1arını öncelikle onlar yararına değeılendirme, emeklilik ve yaşlılık dönem- lerinde acze düşmelerini önleme, çalışanların ücretlerini yaşam pahalılığına ve değişen ekonomik ve sosyal koşullara göre yeniden ayarlama, çalışanların işverenle ilişkilerinde ekonomik koşullarını düzeltme girişimleri karşısında işsiz kalma, işten atılma endişelerini giderici düzenlemeler yapma yönünde gerekli önlemleri alır.

 5. Çocukların, özürlülerin, gençlerin ve kadınların hangi iş kol- larında ve hangi koşullarda çalışabileceklerini,0nların özel olarak korunması gereği gözetilerek düzenlemeyi zorunlu sayar.
 

XVII. SENDİKALAR VE SENDİKAL HAKLAR   

Ulusal Birlik Partisi:

1. Sendikaları, çalışanların çıkarlarının savunulması ve korun- ması için vazgeçilmez örgütler olarak görür;

2. Sendikalar, dernek ve meslek kuruluşları gibi demokratik kitle örgütlerinin işlevlerini, kendi sorunları ile ilgili çözümler geliştirmek ve kamuoyunu, ilgili kamu ve özel sektör idaresi- ni ve siyasi partileri bu sorunlara ilişkin görüşleri ve geliştirdik- leri çözümler doğrultusunda etkilemeye çalışmak olarak kabul eder;

3. Demokratik kitle örgütleri ile siyasi partilerin bu süreçteki etki- leşimlerinde, her kurumun kendi ilgi alanında kalması ilkesini benimser;

4. Sendikaların, işveren ve ilgili idareyi çıkarları doğrultusunda etkileme ve diğer yönden işverenlerin de, rekabet güçlerini kaybetmemek amacıyla, serbest toplu pazarlık yapma imkan- larını elde bulundurmalarını, çalışma hayatının demokratik- leşmesindeki ana ilkeyi oluşturduğuna inanır.

 5. Devletin; çalışanların ve işverenlerin haklarının zedelenme- sine yol açabilecek durumların doğmaması için özen göster- mesini gerekli göri.ir.

6. Tüm çalışanlara uygulanacak olan Tek Sosyal Güvenlik Sistemi'nin ivedilikle yürürlüğe konması gerektiğine inanır.

7. Çalışanların kıdem tazminatlarının enflasyona yenik düşmemesi gerekliliğini ortaya koyar.

8. Asgari ücretin, çalışanın onuruna uygun bir biçimde saptan- masından yanadır.
 

XVIII. KORUNMA GEREKSİNİMİ OLAN KİŞİLER

Ulusal Birlik Partisi:

Yaşlıların, kimsesizlerin, güçsüzlerin ve Anayasamızca özel olarak korunması öngörülenlerin yaşamlarını insanlık onuru ile bağdaşan biçimde sürdürmelerini sağlama yönünde gerekli önlemleri almayı; onların yaşama küskünlükle bakmalarını, yaşamlarından bezmelerini, kendilerini toplumdan dışlanmış olarak görmelerini önleyecek kurumlaşmaları yaratmayı, yaşam- larını tümüyle pasifıze olarak değil, birşeyler yaratma ve yapma tutkusu ve olanakları içinde sürdürmelerini sağlamayı kutsa) bir görev sayar
 

IXX. ÇOCUKLARIN KORUNMASI  

Ulusal Birlik Partisi:

1. Kimsesiz ve korunmaya gereksinmesi olan çocuklar ile özel eğitime ve bakıma gereksinimi olan çocukların bakımı, korun- ması, barınma olanaklarına kavuşturulması, eğitilmeleri ve yetiştirilmeleri için Devletçe gerekli önlemlerin alınmasını, gerekli kurumların oluşturulmasını ve bu kurumların yeterli düzeyde hizmet sunabilir bir yapıya kavuşturulmasını bir görev sayar.

2. Çalışan ana-babaların çocuklarının bakımı, korunması ve yetiştirilmeleri için gerekli kurumlaşmanın ve örgütlenmenin gerçekleştirilmesini Devletin temel görevlerinden biri olarak görür ve bu bakımdan Devlet yanında diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesime de görevler düştüğüne inanır.

3. Yuva ve kreşlerin kuruluş ve işleyişinin hangi koşullara bağlı olarak gerçekleştirileceğinin, bu kuruluşun amaçlanan doğrultuda hizmet sunabilmelerine olanak tanımak amacıyla, somut1aştırılmasını ve belirli düzenlemelere bağlı tutulmasını gerekli görür.

4. "Çocuk Hakları Beyannamesi"ni tümüyle benimser, bu beyannamenin ilkelerinin hayata geçirilmesi için bir "Çocuk Hakları Programı"nın yürürlüğe konmasını zorunlu görür.
 

XX. TOPLU KONUT   

Ulusal Birlik Partisi:

Konut açığının giderilmesi ve konut kiralarından artışın aşağılara çekilmesi için konut üretiminin zorunluluğuna inanır; bu nedenle konut açığının yoğunluk kazandığı yöre- lerden başlayarak tüm ülke düzeyinde gereksinimler gözetil- erek konut üretimine geçilmesi ve toplu konut üretim etkinlik- lerinin desteklenmesi gerekliliğini savunur.

2. Toplu konut üretiminde gerekli alt yapının devlet eliyle yapıl- masını öngörür ve kırsal kesime öncelik verilmesini hedefler.

3. Toplu konut üretiminde düşük faizli kredilendirme ve borç- landırma uygulamasının Devlet eliyle gerçekleştirilmesini veya Devletin gözetimi, destek ve denetiminde bankalardan ve kooperatiflerden kredi sağlanmasını yararlı görür
 

XXI. BASIN-RADYO VE TELEVİZYON  

Ulusal Birlik Partisi:

1.Basını, hürdür ve sansür edilemez olarak görür;

2. Radyo ve Televizyonu, haber alma özgürlüğünün en önemliaraçlarından biri olarak görür;

3. Radyo ve Televizyonun kamuoyunun serbestçe oluşumuna yaptığı katkılarla, demokrasinin işleyişinde önemli bir görev üstlendiğine inanır;

4. Bu görevini etkili bir biçimde yerine getirmesi bakımından BRT'nin özerkliğine ve bağımsızlığına büyük önem verir. Bunu tam anlamıyle yerine getirebilmesi için gerektiği hallerde hertürlü yasal düzenleme için bütün önlemlerin alın- masını yerinde görür;

5. Özel televizyon ve radyo kun.ılmasına olanak sağlanması yönünde gerekli düzenlemelerin yapılmasının yerinde ola- cağı inancını taşır

DIŞ POLİTİKA

DIŞ POLİTİKANIN ESASLARI


Kıbrıs Türk Halkı, Türk Ulusu'nun ayrılmaz parçasıdır. Türklüğün tüm tarih, kültür, dil, din ve bilim mirasını paylaştığımız Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimiz her zaman olduğu gibi kardeşçe ve öncelikli bir yaklaşımla geliştirilecektir. Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, poli- tik, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda en büyük desteği olmuştur Bağımsızlığımızın ve ilan ettiğimiz Cumhuriyetimizin dış tehlikelere karşı savunulmasında da tek destek ve en büyük güvence Anavatan Türkiye'dir. Kıbrıs sorununa getirilecek hiçbir çözüm Anavatan'ın güvencesinin dışında düşünülemez. Kıbrıs Türk Halkı'nın toplumsal varlığının savunulmasında ve bağımsız· lığının kazanılmasında Anavatan'ın destek ve yardımlarının tarihi ve hayati önemi vardır. Anavatan'ın destek ve yardımı, sadece halkımızı soykırımından korumamış, Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakını ve dolayısıyla bağımsızlığının yokedilmesini önlemiştir. Bu nedenle en büyük güvence kaynağımız olan Anavatan Türkiye'ye her zaman minnet ve şükranla doluyuz. Atatürkçü çizgide, Anavatan Türkiye'ye tam bir bağlılık içindeyiz. ULUSAL BİRLİK PARTİSi bu bağları zayıflatacak her türlü sapık ve düşmanca harekete karşı, her zaman inanç ve kararlılık· la savaşım verecektir. Ulusal Birlik Partisi, "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" parolası ile Anavatan Türkiye'ye bağlılık ve beraberliğini en güçlü biçimde yaşatacak siyasi kuruluş olmakta devam edecektir. Ulusal Birlik Partisi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını korumak, yüceltmek ve kökleştirmek azim ve karar· lılığındadır. Ulusal Birlik Partisi, halkımızın bağımsızlık ve özgürlüğüne gölge düşürecek her çeşit iç ve dış baskıya şiddetle karşı olmaya devam edecektir. Ulusal Birlik Partisi, Anayasamızın öngördüğü şekilde ülkenin ve halkının bölünmez bütünlüğünü korumak kararlılığını sürdüre- cektir. 13 Kasım 1983'te ilan edilen ve 5 Mayıs 1985'te halkımızın kendi mukadderatını tayin hakkını kullanarak Anayasasını onay- ladığı Bağımsız Devletimize karşı yönelik her çeşit görüş, düşünce ve önerilerin karşısındayız. Ulusal Birlik Partisi, 28 Ağustos 1994 tarihli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi'nin Kıbrıs konusu ile ilgili olarak aldığı tarihi kararın yozlaştırılmasının ve sulandırılmasının şiddet- le karşısındadır. Üçüncü ülkelerle olan ilişkilerdA, birtıirlerinin içişlerine karış- mama, dostluk, güven ve karşılıklı saygı esasına dayalı bir poli- tikanın izlenmesinden yanayız. Ulusal Birlik Partisi, Orta Asya ve Kafkasya'daki Türk Cumhuriyetleri ile özel ilişkiler geliştirmek ve bu ilişkileri en üst düzeye getirmek amacındadır.

PARTİ PROGRAMININ UYGULANABİLİRLİĞİ

Ulusal Birlik Partisi'nin kuruluş amaçlarını yansıtan bu proram, partirnizin iktidarın tek adayı olduğu gözetilerek, uygula nabilir nitelikli ve uygulamaya dönük içerikli bir program olarak hazırlanmıştır.

Bu nedenle partimizin programında gerçekleşme olasılığı olmayan hayali tasarımlara, yanıltıcı ve gözalıcı sözverilere yer verilmemiş, gerçekleştirilebilirlik ilkesi ile yararlık ilkesi ön planda tutulmuştur. Böylelikle de partimizin verdiği söze bağlılık konusundaki saygın ve onurlu niteliği korunmuştur.

· ULUSAL BİRLİK PARTİSİ, CUMHURİYETTİR.

· ULUSAL BİRLİK PARTİSİ, MİLLİ MÜCADELEDİR.

· ULUSAL BİRLİK PARTİSİ, DEMOKRASİDİR.

· ULUSAL BİRLİK PARTİSİ, VATANI SEVMEKTİR.

· ULUSAL BİRLİK PARllSİ, ATATÜ RK' Ü ANLAMAKTIR.

· ULUSAL BİRLİK PARTlSİ, KALKINMADIR.

· ULUSAL BİRLİK PARTlSİ, ADİL GELİR DAĞILIMIDIR.

· ULUSAL BİRLİK PARTİSİ, MİLLi iRADEDİR.

· ULUSAL BİRLİK PARTİSi, iNSAN HALKINA SAYILIDIR.

· ULUSAL BİRLİK PARTlSİ, SEVGİDİR.

· ULUSAL BİRLİK PARTİSİ, HAK YOLUDUR, MİLLET YOLUDUR, ANAVATAN YOLUDUR

 

 

copyright (Özdemir TOKEL) 1976 - 2003 Ulusal Birlik Partisi (UBP) . Tüm hakları saklıdır.